หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

2 กรกฎาคม 2562

ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จากการไม่มีที่ดินทำกินมีรายได้จากการปลูกมันไม่ถึง 500 บาท/เดือน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงอาสาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยนำแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบโครงการ 4 ประสาน คือ ภาครัฐ ช่วยคัดเลือกเกษตรกร ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนวงเงินกู้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ช่วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด การค้ำประกันเงินกู้ และเกษตรกร เกิดเป็นโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าในปี พ.ศ.2518

ผลลัพธ์
สามารถหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน โดยมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาจนเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร ให้กับหน่วยงานที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาท/ราย/เดือน มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เมื่อครบกำหนด 10 ปีและทำให้สามารถบริหารโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนและจบการศึกษาในระดับสูง สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และมุ่งมั่นสืบทอดอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนตราบเท่าปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อม มีการทำระบบบำบัดของเสียจากการเลี้ยงสุกรด้วยก๊าซชีวภาพและนำก๊าซที่ได้ มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ทั้งระบบสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 1 ใน 3 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนกากมูลสุกรหลังการบำบัดยังสามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปั้นเม็ดจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของโครงการ

huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort