แจ้งเบาะแส และร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

  

[Chinese version]

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย ผิดจรรยาบรรณ ทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่าง ๆ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และดำเนินการเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ด้วยถือว่าเป็นกระจกเงาที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่ยึดมั่นมาตลอดเกือบ 100 ปีในการดำเนินธุรกิจ

ช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม

  • 020-111-777 (จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.)
  • cpg@cp.co.th
  • สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
    เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวน์เวอร์ 2 ชั้น 17
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แจ้งเรื่องร้องเรียน

คำเตือน: การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ ถือเป็นความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป