ส่งเสริมการศึกษาเด็กออทิสติก
Heart
ส่งเสริมการศึกษาเด็กออทิสติก
เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน
Heart
เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G
Heart
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : CP ALL CONNEXT ED
Heart
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : CP ALL CONNEXT ED
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา (ปอเนาะ)
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา (ปอเนาะ)
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันของโรงเรียนผู่กงอิง
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันของโรงเรียนผู่กงอิง
True Digital Academy
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
True Digital Academy
CP Fresh Supermarket
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
CP Fresh Supermarket
ส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจ
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ
Heart การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
Heart การกำกับดูแลกิจการ
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง
Heart การกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง