ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา (ปอเนาะ)
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา (ปอเนาะ)
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันของโรงเรียนผู่กงอิง
Heart การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันของโรงเรียนผู่กงอิง
True Digital Academy
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
True Digital Academy
CP Fresh Supermarket
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
CP Fresh Supermarket
ส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจ
Heart การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ
Heart การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
Heart การกำกับดูแลกิจการ
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง
Heart การกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง