โครงการธนาคารสัตว์น้ำ

15 มิถุนายน 2565

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ที่มาโครงการ :

จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของท้องทะเล ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำของไทยมีปริมาณลดน้อยลงเป็นอย่างมากจนบางชนิด อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ส่งผลต่อการประกอบ อาชีพี ของชาวประมง และทำให้รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัว เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน ของระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลไทย จึงให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และฟื้นฟููการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งภาคตะวันออกอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยดำเนินการผ่านแนวคิดหลัก SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญคือการขยายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านนวัตกรรมเพาะฟักตัวอ่อนสัตว์น้ำหรือธนาคารสัตว์น้ำที่่เครือฯ สั่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาขึ้น มุ่งแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่ไข่นอกกระดอง อาทิ ปููม้า ปููดำ ปููแสม กั้งกระดาน กุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร โดยเป็นระบบการเพาะฟักรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบออโตเมชันมาใช้ในการควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ในการใช้งานมีวิธีการใช้งานที่ง่าย ค่าบำรุงรักษาต่ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ละการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมด้านการรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน โดยได้ทำงานร่วมมกกับ 16 ชุมชน ใน 8 จังหวัด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2017 โครงการปล่อยลูกปูู ไปแล้วจำนวน 4.7 พันล้านตัว นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ