โครงการ ‘ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน’

15 มิถุนายน 2565

ฟื้นฟูป่าชายเลน… ฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ำ

จากความทุ่มเทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตั้งแต่ปี 2557 ใน 5 จังหวัด รวมพื้นที่ 2,388 ไร่ ทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืนมา ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูจากคำบอกเล่าของชาวประมงในพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบหอยพิมหลังจากที่หายไปจาหพื้นที่หลายสิบปี และสัตว์น้ำอื่นๆ มีปริมาณมากขึ้น เช่น หอยแครง ปลากระบอก ปูก้ามดาบ และปูแสม เป็นต้น