การอบรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

20 พฤษภาคม 2565

ด้วยเจตจำนงที่ต้องการขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง และจัดอบรมออนไลน์ในหลายหลักสูตร เช่น การประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน การตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่เครือฯ เร่งเตรียมความพร้อม คือ การเพิ่มศักยภาพของคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อทำการตรวจประเมินแบบเพิ่มคุณค่า (Value Added Auditing) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการให้คำแนะนำและติดตามการปรับปรุงอย่างใกล้ชิด

การอบรมหลักสูตร CAPACITY BUILDING PROGRAM - CPG Cooperated Sustainability Management System Compliance Audit มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 143 ราย จากทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้สร้างสรรและเผยแพร่องค์ความด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนอื่นๆ ให้กับพนักงานในเครือฯ คู่ค้าธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทาง CP Knowledge Channel-Youtube https://www.youtube.com/channel/UCcnO0Y2hSiqSU4wMlvKRg6Q อีกด้วย