โครงการ 'We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน'

20 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งภายในและต่างประเทศที่เครือฯ ไปลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้พันธมิตรและภาคีเครือข่ายชุมชนต่างๆ ร่วมกันปลูกเพื่อความยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 และได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยในปัจจุบันได้ปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วโลกไปแล้ว 10.4 ล้านต้น