โครงการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน”

19 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์สานพลังกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และชลประทานน่านในการดำเนินโครงการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ ดิน และป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิประเทศ สภาพสังคม เเละวัฒนธรรม โดยแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแนวทางให้คนอยู่คู่กับป่าแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเเละกัน ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อาทิเช่น ไผ่ กล้วย กาแฟ เป็นต้น เพื่อลดการใช้สารเคมี นับเป็นการยกระดับเเละสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและสังคมชุมชนในชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน