การติดตามพื้นที่และอนุรักษ์ต้นไม้ผ่านโดรน/ดาวเทียม

19 พฤษภาคม 2565

การตรวจติดตามและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้นั้นโดยปกติจะใช้วิธีการเดินแปลง เพื่อสำรวจปริมาณต้นไม้ และการเจริญเติบโตของไม้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และเวลาจำนวนมาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดอื่นๆอีกหลายด้าน เครือฯ จึงได้ริเริ่มพัฒนาการใช้โดรน และ AI เพื่อติดตามและตรวจดูการเจริญเติบโต และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม