การจัดทำชุดสื่อวิดีโอถอดบทเรียนเศรษฐกิจหมุนเวียนจากธุรกิจ ภาคท่องเที่ยว SMEs

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการจัดทำชุดสื่อวิดีโอถอดบทเรียนเศรษฐกิจหมุนเวียนจากสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยว SMEs เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยต้องการสื่อให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณค่าต่อภาคการท่องเที่ยวโดยรวมและต่อสถานประกอบการ เริ่มกระบวนการตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบอาหาร มีการเลือกใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น ควบคุมปริมาณและยืดอายุคุณภาพวัตถุดิบอาหาร การจัดการอาหารส่วนเกินโดยการนำไปแปรรูป ถนอมอาหารหรือส่งต่อให้กับเครือข่ายและชุมชน การจัดการขยะอาหารด้วยวิธีแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่ น้ำยาซักล้าง นำไปทำไบโอแก๊ส และเป็นอาหารสัตว์ การจัดการด้านขยะพลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทน เช่น วัสดุธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ ปรับระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เช่น ขวดน้ำในห้องพักและห้องอาหาร ชุดเครื่องทำความสะอาดและบำรุงผิว มีการคัดแยกขยะพลาสติกและนำไปส่งต่อเพื่อรีไซเคิล

ชุดสื่อวิดิโอถอดบทเรียน เศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 6 ตอน