โครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ เดินหน้านโยบาย Zero Waste ​

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ดำเนินงานในคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ มีการจัดการของเสียด้วยระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่หรือไบโอแก๊ส (Biogas) ช่วยลดกลิ่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และยังได้พลังงานสะอาดจากกระบวนการหมักเปลี่ยนน้ำเสียเป็นไบโอแก๊สสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในคอมเพล็กซ์ ซึ่งแต่ละโครงการมีการใช้ไฟฟ้าจากไบโอแก๊สคิดเป็น 80% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้หลังจากกระบวนการหมักในระบบไบโอแก๊สจะมีน้ำหลังการบำบัดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอก สามารถใช้หมุนเวียนไปผสมกับมูลไก่ในระบบได้อีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำดิบจากธรรมชาติ และบางส่วนได้นำไปรดน้ำต้นไม้ เช่น สวนมะพร้าวในฟาร์ม ส่วนกากไบโอแก๊สที่เกิดจากกระบวนการหมักและบำบัดจะส่งต่อไปยังเกษตรกรที่ขอไปใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพดินก่อนที่จะปลูกพืช จะช่วยให้พืชเติบโตเร็ว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดี​

ของเสียจากมูลไก่ที่ต้องนำไปทิ้งเป็นศูนย์

ลดต้นทุนด้านไฟฟ้า 65% - 85%