Makro’s Zero Food Waste to Landfill

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ ด้านการลดขยะาหารไปหลุมฝังกลบเป็นศูนย์ โดยส่งมอบขยะอาหารให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์และสารบำรุงดิน โดยในปี 2564 ขยะอาหารกว่า 294.14 ตัน ถูกนำ ไปใช้ประโยชน์เป็น อาหารสัตว์ ขยะอาหารจำนวน 508.76 ตัน ถูกเปลี่ยนไปเป็นสารบำรุงดิน และอีก 46.5 ตันเปลี่ยนเป็นน้ำ EM ตามลำดับ