การรีไซเคิลเศษสูญเสียจากกระบวนการผลิต

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด มุ่งมั่นและส่งเสริมแนวทางการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินโครงการนำเศษพลาสติกสูญเสียจากกระบวนการผลิตมารีไซเคิลใหม่ โดยผ่านกระบวนการคัดแยก หลอม และนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยระบุตราสัญลักษณ์ชนิดพลาสติก และการรีไซเคิลในสินค้าบรรจุภัณฑ์ เพื่่อประโยชน์ในการคัดแยกขยะ