ลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกพันธุ์กุ้ง

18 พฤษภาคม 2565

ที่มาโครงการ:

ด้วยปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนบกและทะเล เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

การดำเนินงาน:

การดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ ในเขตประเทศ อินเดีย มีการจัดจำหน่ายและขนส่งลูกพันธุ์กุ้ง จากฟาร์มไปยังกลุ่มลูกค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง การขนส่งรูปแบบเดิมคือการนำลูกกุ้งบรรจุใส่ ถุงพลาสติก และบรรจุใส่กล่องโฟม ซึ่งมีการใช้ เป็นปริมาณมากในแต่ละปี จึงมีการเปลี่ยน รูปแบบการขนส่ง โดยใช้ประยุกต์ใช้ ถัง Q-Pass และ Q-Box เช่นเดียวกันกับธุรกิจสัตว์น้ำ ประเทศไทยซึ่งเป็นถังบรรจุลูกพันธุ์กุ้งที่เติม อากาศ สามารถใช้งานโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก