การปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำดื่มให้กับสุกร บริษัท เซียงหยาง เจียไต๋ เกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

18 พฤษภาคม 2565

ที่มาโครงการ:

จากการสำรวจในธุรกิจฟาร์มสุกรเพื่อการดำเนินงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมพบว่า ในกระบวนการผลิตมีปัญหาเรื่องการใช้ทรัยากรน้ำอย่างสิ้นเปลืองในกระบวนการดื่มน้ำของสุกร ซึ่งฟาร์มเลี้ยงสุกรเดิมมีการใช้ระบบจ่ายน้ำดื่มแบบพาสซิฟ สุกรจะดื่มน้ำโดยการกัดปากรางน้ำดื่มทรงปากเป็ดเพื่อให้น้ำไหลออกมา ซึ่งทำให้มีน้ำปริมาณมากรั่วไหลออกมาจากรางน้ำขณะที่สุกรดื่มน้ำ โดยสุกรแต่ละตัวจึงต้องการใช้น้ำดื่มเฉลี่ย 18.58 ลิตรต่อวัน ทางบริษัทจึงมีความคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำดื่มของสุกร อีกทั้งสุกรจะต้องมีน้ำดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการด้วย

การดำเนินงาน:

บริษัทจึงได้คิดค้นวิธีระบบจ่ายน้ำดื่มให้สุกรในรูปแบบใหม่ โดยปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายน้ำดื่มให้เป็นแบบถ้วยดื่มน้ำ ติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำและท่อน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในถ้วย เมื่อสุกรดื่มน้ำในถ้วย ระบบจะลำเลียงน้ำผ่านท่อน้ำและเติมน้ำในถ้วยอัตโนมัติ ทำให้สุกรแต่ละตัวต้องการใช้น้ำดื่มโดยเฉลี่ยลดลงเหลือ 9.76 ลิตรต่อวัน สามารถลดปริมาณการใช้น้ำดื่มต่อสุกร 1 ตัวได้ถึง 8.82 ลิตรต่อวัน หรือคิดเป็น 47.5% นอกจากนี้ยังช่วยให้สุกรได้ดื่มน้ำที่สะอาด ลดความชื้นของคอกสุกร ลดความตึงเครียดของสุกรเมื่อเปลี่ยนกลุ่ม และลดปริมาณการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ต้องผสมในน้ำดื่มอีกด้วย