ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ UF และ RO เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

18 พฤษภาคม 2565

ที่มาของโครงการ:

ด้วยตระหนักถึงการลดลงของทรัพยากรน้ำ สะอาด เครือฯ จึงมีความพยายามในการปรับปรุง คุณภาพน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ใน กระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อนำมา ทดแทนน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการใช้น้ำโดยนำน้ำ รีไซเคิลมาใช้ทดแทนน้ำจากแหล่งภายนอกให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2563

การดำเนินงาน:

นำระบบ Water Reclamation & Storage มาใช้ ในธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ แปรรูปเนื้อสุกร แปรรูป สัตวน้ำ อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูป ของกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารจำนวน 10 โรงงาน ด้วยระบบ Ultrafiltration membrane (UF) หรือระบบ Reverse Osmosis (RO) และนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดอย่าง ดีแล้วมาใช้ทดแทนน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ในวงจรหล่อเย็นด้วยน้ำของระบบทำความเย็น ระบบสุขาภิบาล ล้างถนนโดยรอบโรงงาน ล้างทำความสะอาดรถขนส่ง และอื่นๆ ธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ริเริ่มโครงการนำ น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 100% ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ และมีการทดลองเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการทำความเย็นเพื่อลดการใช้น้ำในโรงงานอีกด้วย