โครงการรักษ์น้ำรักสิ่งแวดล้อม

18 พฤษภาคม 2565

ที่มาของโครงการ:

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้ความ สำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำและมลภาวะ ทางน้ำ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ควรคำนึงถึงควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ และขยายศูนย์จำหน่ายสินค้าไปยังทุกพื้นที่ทั่วโลก นอกจากนี้ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครมีการใช้ น้ำในกิจกรรมอุปโภคเฉลี่ย 75 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันต่อสาขา และมีการปล่อยน้ำเสียที่ผ่าน การบำบัดแล้วออกสู่ท่อระบายสาธารณะเฉลี่ย 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อสาขา

การดำเนินงาน:

แผนกก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร เล็งเห็นความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบและติดตั้งระบบรองรับน้ำจากระบบบำบัด น้ำเสียและระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำน้ำที่ ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ำ ต้นไม้บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ทำให้ลดการใช้น้ำในการดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าและไม่มี การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ (Zero Waste Water Discharge) สามารถประหยัดการใช้น้ำ ประปาได้ถึง 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อสาขา หรือ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปีต่อสาขา ศูนย์ จำหน่ายสินค้าแม็คโครดำเนินโครงการแล้ว เสร็จทั้งสิ้น 85 สาขา ไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งลง สู่สาธารณะ และสามารถลดการใช้น้ำประปา ได้ถึง 459,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวัดผลผ่าน ปริมาณการใช้น้ำประปาที่ลดลงเปรียบเทียบ กับก่อนการดำเนินโครงการฯ