โครงการสวนเกษตรสมัยใหม่ CIXI ประเทศจีน

18 พฤษภาคม 2565

ปัจจุบันประเทศจีนมีพื้นที่ดินเค็มมากกว่า 200 ล้านหมู่ (ไร่จีน) หรือ ประมาณ 83 ล้านไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินไม่ถูกวิธี เครือฯ จึงได้นำโมเดลรูปแบบสวนเกษตรมาใช้เพื่อช่วยจัดการแก้ปัญหาดินเด็มและดินที่มีสภาพเป็นทะเลทราย โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างให้กลับมาเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยโครงการสวนเกษตรสมัยใหม่ Cixi ที่เครือฯ ได้ก่อตั้งขึ้นได้จัดการปัญหาดินเค็มโดยอาศัยวิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดินเค็มแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร เพิ่มความหลากหลายทางขีวภาพ ลดปริมาณก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การใช้ยาฆ่าแมลงและใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังยกระดับให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางถึงสูง พร้อมรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร จนกลายเป็นโครงการต้นแบบสำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในประเทศจีน

ปัจจุบันเครือฯ ได้จัดตั้งสวนเกษตร 10 กว่าแห่งทั่วประเทศจีน ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินมากกว่า 300,000 หมู่ หรือ ประมาณ 125,000 ไร่ และจะขับเคลื่อนขยายผลไปยังที่ดินมากกว่า 2 ล้านหมู่ หรือ ประมาณ 833,333 ไร่ พร้อมทั้งฝึกอบรมเกษตกรกว่า 10,000 คนเพื่อร่วมกันขยายผล