การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของข้าว

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ดำเนินโครงการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของข้าวขาวถุงจากนาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต โดยสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หลายด้าน อาทิ Global warming, Acidification, Eutrophication, Water Use โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (GaBi 5) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน