โครงการอาคารเขียว

18 พฤษภาคม 2565

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์มีแนวคิดการบริหารจัดการอาคารในรูปแบบ Eco System และอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) และเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน LEED ซึ่งเป็นมาตรฐานของอาคารเขียวโดย United States Green Building Council (USGBC) เพื่อให้สถาบันฯ มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากร และการกำจัดของเสียภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเกณฑ์สำหรับประเมินอาคารสร้างใหม่หรืออาคารที่มีการปรับปรุงใหญ่

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการรับรองระดับทอง สำหรับอาคารสร้างใหม่ ตามมาตรฐานอาคารเขียว โดย United States Green Building Council (USGBC) 11 พฤศจิกายน 2562