โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและรับซื้อคืนผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรการ ประกอบกับการส่งต่อความรู้ในการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาให้ได้ผลผลิตสูง ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มมูลค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 4.40 เหลือ 4.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไชด์เทียบเท่าต่อข้าว 1 กิโลกรัม และได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง