ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

18 พฤษภาคม 2565

ที่มาโครงการ:

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นใน การอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้ พลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่ จะสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจ ที่จะสร้างเสริมแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ พลังงานสะอาด

การดำเนินงาน:

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 990 kWp DC และ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ปริมาณ 1,400,000 kWh ต่อปี หรือคิดเป็น 35,000,000 kWh ตลอดอายุโครงการ 25 ปี คิดเป็นผลการ ประหยัด (กรณีจ่ายไฟเต็มระบบ) 5,400,000 บาทต่อปี หรือ 134 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ ด้วยเงินลงทุน 33 ล้านบาท

ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 และสามารถพร้อมจ่ายไฟได้ 1 มีนาคม 2562 โดยมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในอาคาร และใช้ในอาคารสำนักงานข้างเคียง ซึ่งเป็นของ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เครือฯ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรมานานกว่า 10 ปี นอกจากจะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ภายในฟาร์ม โดยการนำน้ำเสียหรือมูลสัตว์ไปรวมยังบ่อรวมน้ำเสีย และปล่อยลงบ่อหมักแบบไร้อากาศ เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพและนำไปเป็นเชื่อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ถึง 40%

ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงาน ในปี 2560 จึงได้คิดค้นโครงการลดการใช้พลังงานกว่า 215 โครงการ จากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 450,795 กิกะจูล คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 234,789 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า

ระบบผลิตน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศประสิทธิภาพสูง ติดตั้งใช้งานที่ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ศูนย์กระจายสินค้า บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา