โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้าแขวงหลวงพระบาง (บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

18 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความรู้ทางด้านภาวะโภชนาการ หรือ ขาดการดูแลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อีกทั้งไก่ไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ไม่ยาก และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท ซี.พี.ลาว ได้เข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงโรงเรือน พร้อมทั้งสนับสนุน พันธุ์ไก่ไข่ อาหาร และวิชาการ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อผลิตไก่ไข่ในโครงการอาหารกลางวัน