ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา (ปอเนาะ)

18 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนปอเนาะจัดตั้งโดยครูสอนศาสนาในชุมชน เน้นการสอนเนื้อหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ประจำและมีฐานะยากจน ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียหรือโทรทัศน์ ทำให้ได้รับข้อมูลโลกภายนอกอย่างจำกัด ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิต รวมทั้งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้

เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนและศักยภาพครูโรงเรียนปอเนาะ/กศน. ตำบลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบสื่อไอซีทีและการเรียนรู้ได้แก่ โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา อินเทอร์เน็ต แท็บเล็ตพร้อมแอปพลิเคชัน LearnBig ซึ่งมีหนังสือ สื่อการเรียนรู้กว่า 1,200 รายการ ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู การอบรมครูเพื่อร่วมออกแบบแนวทางการใช้สื่อไอซีทีในการเรียนการสอนในบริบทของแต่ละสถานศึกษา

นักเรียนกว่า 282 คน ได้ประโยชน์จากการเรียนด้วยสื่อไอซีที นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียน โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 0 ลดลงในจ.ยะลา 15.7% จ. ปัตตานี 23.2% และจ. นราธิวาส 55.3% มีผู้อำนวยการและครูอย่างน้อย 10 คน ได้รับการอบรมการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยสื่อไอซีที