ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

18 พฤษภาคม 2565

การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่กลับพบปัญหาว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และแม้จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่กลับไม่มีอาชีพรองรับ เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก่อให้เกิดความสูญเสียและสูญเปล่าทางการศึกษา CPRAM ได้ริเริ่มโครงการ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม ขึ้นใน พ.ศ.2551 โดยร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างหลักสูตรระดับ ปวช. รูปแบบทวิภาคี เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาธุรกิจอาหาร และสาขาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุตรหลานพนักงาน คนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษา 100% รวมถึงเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ที่พัก รถรับส่ง และยังมีเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างการฝึกอาชีพ เมื่อจบการศึกษานักเรียนทุกคนจะมีงานทำ 100% โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับการพิจารณารับทุนในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี อีกด้วย

จากการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 13 ปี มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 334 คน เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะงาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีอาชีพ มีงานทำ 100% ส่งผลให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน CPRAM มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการแล้วกว่า 674 ทุน รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท