CP Fresh Supermarket

18 พฤษภาคม 2565

จากหลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเน้นการดำเนินโครงการผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ร่วมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจโดยต้องลงมือปฏิบัติจริงในทุกตำแหน่งงาน และพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจโมเดลใหม่ของเครือฯ

ด้วยแนวคิดจากโครงการเถ้าแก่ นำมาพัฒนาและต่อยอด ให้เป็นโมเดลธุรกิจจริง จึงก่อให้เกิดร้านซีพีเฟรซ สาขาต้นแบบ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยแนวคิดของร้านคือ สินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัย ที่ควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ร้านนี้จึงเป็นแหล่งรวมความสดใกล้บ้าน (Fresh Destination) ส่งตรงจากทะเล มี Live Seafood Tank เป็นแห่งแรกของ อ.ปากช่อง อีกทั้งร้านนี้ยังเป็นร้านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้ และช่วยพัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้เติบโตไปร่วมกันกับเครือฯ

ปัจจุบันมีการขยายขนาดของร้านเพิ่มเป็น 5 เท่า เนื้อที่กว่า 500 ตารางเมตร โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายอาหารสดที่ 80% และส่งผลให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานจากทุกตำแหน่งงานของธุรกิจนี้