ส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจ

18 พฤษภาคม 2565

หนึ่งในแนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ คือการเปิดโอกาสให้ผู้นำและพนักงานมีช่องทางในการนำเสนอแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในเขตประเทศจีน (ภาคเหนือ) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดแผนงานทางธุรกิจ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งมีพนักงานสนใจเข้าร่วมถึง 99% และมีโครงการพนักงานร่วมกันสร้างสรรค์ถึง 245 ผลงาน โดยผลงานเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

ปัจจุบันมีทีมงานที่เป้นผู้นำรุ่นใหม่จากโครงการนี้กว่า 577 คน อีกทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 144 สถานศึกษา ในการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้เครือฯยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันประกวดด้านการตลาดเชิงปฏิบัติสำหรับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559