การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ

18 พฤษภาคม 2565

เป็นการอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการบูรณาการกระบวนการทำงานของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน