HUMAN RIGHTS
AND LABOR PRACTICES

 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

TOP

การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
948
คน
จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมตรวจประเมินความปลอดภัยฯ
การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
291
หน่วยงาน
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจประสิทธิภาพการบริหารทางด้านความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน ประกอบกับการขยายกิจการของธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเครือฯ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความท้าทายในการดูแลทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากร และการอยู่ร่วมกัน รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา เครือฯ จึงส่งเสริมให้คู่ค้าหรือคู่ธุรกิจมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลของการเติบโตของผลประกอบการทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ครอบคลุมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการอยู่ร่วมกันกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
SDG 3
สุขภาพดี และสวัสดิภาพที่ดี
3.6 
ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
SDG 5
ความเท่าเทียมทางเพศ
5.1 
ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
SDG 8
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงาน
8.5 
ส่งเสริมการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
8.7 
ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
8.8 
ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว
SDG 10
ลดความไม่เสมอภาค
10.3 
สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและไม่มีการแบ่งแยก
10.7 
รับผิดชอบและบริหารจัดการนโยบายด้านการอพยพเป็นอย่างดี
เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
100%
ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence)
ความก้าวหน้า
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการผลักดันและให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิทธิมนุษชนอย่างจริงจัง โดยมีผลบังคับใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน การกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังมุ่งมั่นผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ เคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนการฝึกอบรมแนวปฏิบัติและมาตรการควบคุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกลุ่มธุรกิจมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับการจ้างแรงงาน โดยมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย

เครือฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน ซึ่งมีความหลากหลายในด้านต่างๆ อาทิ อายุ เพศ วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ เป็นต้น ให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมกันนี้ เครือฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรมีจุดมุ่งหมายในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการดำเนินกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงานให้ครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้รับเหมาภายในปี 2563
 1. ความมุ่งมั่น
 • ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ
 • อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำนโยบายเฉพาะ เช่นนโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว
 1. ปลูกฝังในองค์กร
 • อบรมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุกระดับของพนักงาน :
 • อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ e-learning เพื่อสื่อสารพนักงานได้ทั่วถึงมากขึ้น
 1. ประเมินผลกระทบ
 • ระบุและประเมินความรุนแรงประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยครอบคลุมกิจกรรมในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ชี้บ่งประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษย์ชนที่สำคัญของธุรกิจในประเทศที่เครือฯเข้าไปลงทุน
 1. การบูรณาการ
 • บูรณาการเข้าไปในการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการทำงานปกติขององค์กร
 • จัดทำและสื่อสาร แนวปฏิบัติเช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
 1. การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
 • จัดทำตัวชี้วัดหลักทางด้านสิทธิมนุษยชน
 • การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษย์ชน ในระดับกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ
 1. การสื่อสารผลการดำเนินงาน
 • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตาม Human Rights Due Diligence ผ่านรายงานความยั่งยืนเครือฯ
 1. การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่าย UNGC Thailand
 • เข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยแผนแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
 1. การเยียวยา และการรับข้อร้องเรียน
 • อยู่ระหว่างจัดทำช่องทางในการร้องเรียน (Whistle Blowing) ระดับเครือฯ

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้ได้รับผลกระทบ
 • พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า เกษตรกร และคนงาน
สนับสนุน SDG
การดำเนินงาน
 • เครือฯ พัฒนาเครื่องมือและดำเนินการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • เครือฯ จัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ผลลัพธ์
 • ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน ลำดับที่หนึ่ง ครอบคลุมถึง 90.16% ของบริษัทในเครือฯ
 • ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน
แรงงานบังคับ
ผู้ได้รับผลกระทบ
 • พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า เกษตรกร และคนงาน
สนับสนุน SDG
การดำเนินงาน
 • ประกาศนโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว
 • จัดทำแนวปฏิบัติ เรื่อง Ethical Recruitment
 • อบรมและตรวจประเมินบริษัทจัดหางานในประเทศเมียนมา
 • สำรวจแนวปฏิบัติด้านแรงานในประเทศกัมพูชา
ผลลัพธ์
 • มาตรฐานการปฏิบัติและการกำกับดูแล
 • แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับสากล
 • พัฒนาความสามารถของคู่ค้า 100%
 • ข้อมูลในการจัดทำแผนเพื่อจัดการแรงงานเขมร
แรงงานเด็ก
ผู้ได้รับผลกระทบ
 • คู่ค้า เกษตรกร และคนงาน
สนับสนุน SDG
การดำเนินงาน
 • ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า
 • กำกับดูแลคู่ค้าธุรกิจหลักด้านสิทธิมนุษยชน
ผลลัพธ์
 • ส่งมอบและอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)
 • การตรวจประเมินคู่ค้าหลัก 90.16% ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก
การเลือกปฏิบัติ
ผู้ได้รับผลกระทบ
 • พนักงาน
สนับสนุน SDG
การดำเนินงาน
 • ส่งเสริมการดำเนินการตาม Code of Conduct (COC) เครือฯ
 • ส่งเสริมการจ้างแรงงานกลุ่มเปราะบาง (Valuable Group)
ผลลัพธ์
 • อบรมและทดสอบความรู้พนักงาน 90,197 คน
 • จ้างงานผู้พิการ รวม 2,864 คน
 • ไทย 1,725 คน
 • อื่นๆ 1,139 คน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ได้รับผลกระทบ
 • ชุมชนท้องถิ่น
สนับสนุน SDG
การดำเนินงาน
 • กำกับดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชน
 • ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์
 • ตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังต่างประเทศ
 • มากกว่า 5,000 ครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 •  

การดูแลบุคลากร

เพื่อการสร้างบุคลากรให้เป็น ‘คนดี คนเก่ง’ เครือฯ เสริมสร้างรูปแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต ภายในองค์กรผ่านระบบ e-Learning สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ไม่รู้จบให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนในแง่มุมต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

 •  

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ปัจจุบันมีพนักงาน ทั่วโลกกว่า 300,000 คน เครือฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอันดับต้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น “องค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)”

เครือฯ ดำเนินการตามระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดีถือสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงได้รับ นอกจากนี้ เครือฯ ส่งเสริมให้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย จากกลุ่ม13 ธุรกิจของเครือฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลระบบการบริหารความปลอดภัย
มุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)
ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่น
 1. ความมุ่งมั่น รับผิดชอบของผู้บริหาร
 2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
การวางแผน
 1. การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง
 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 3. แผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
การดำเนินงาน
 1. การออกแบบความปลอดภัย และการทดสอบระบบ
 2. การฝึกอบรม สอนงาน และสร้างจิตสำนึก
 3. การสื่อสาร การปรึกษา และการมีส่วนร่วม
 4. การควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบ และดูแลรักษา
 5. การจัดซื้อ จัดจ้าง
 6. อาชีวอนามัย และคุณภาพชีวิตความปลอดภัยยานยนต์ และงานเสี่ยงภัย
 7. การจัดการภาวะวิกฤต และเหตุฉุกเฉิน
การติดตามและทบทวน
 1. การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
 2. การติดตาม ทบทวน ประเมินผล และรายงาน
 •  

ตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย และการจัดการภาวะวิกฤต

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านการบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย (SHE) มาตั้งแต่ปี 2560 ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย โดยยึดหลักเกณฑ์กรอบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE Performance Audit Framework) เป็นแนวทาง

 •  

การบริหารจัดการความปลอดภัยยานยนต์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจของเครือฯมีการใช้รถเป็นจำนวนมาก และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานจำนวนมาก เครือฯ จึงกำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยยานยนต์ เพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับพนักงานในเครือฯ และคู่ค้าธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ โดยสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายความปลอดภัยยานยนต์ของเครือฯ

เครือฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อดำเนินการคัดเลือกยานยนต์ที่มีความปลอดภัยและผู้ขับขี่ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการขับขี่ การบำรุงรักษายานยนต์ การรายงานและการติดตามเผ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี โดยมีศูนย์ทดสอบและควบคุมคุณภาพของพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ของเครือฯ ทั้งยังทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้ขับขี่อยู่เป็นประจำก่อนการต่ออายุใบขับขี่แก่ผู้ขับขี่

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort