TOP

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ สัญญาและข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งยึดถือหลักสิทธิ มนุษยชนสากล และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่ละเลยการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาผู้นำ ทั้งด้านทักษะการทำงาน และด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เครือยังมุ่งสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบาง ในเรื่องของการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเข้าถึงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริม การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแล้ว เรายังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิตอล การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ การเงินและการธนาคาร รวมไปถึงธุรกิจเวชภัณฑ์อีกด้วย

CORPORATE
GOVERNANCE

การกำกับดูเเลกิจการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจในระดับสูงสุด นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด ภายในปี 2020 ทุกกลุ่มธุรกิจจะเปิดเผยการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

HUMAN RIGHTS
AND LABOR PRACTICES

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติโดยมีการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ากํารดำเนินธุรกิจจะไม่นำไปสู่กํารละเมิดสิทธิมนุษยชน เป้าหมายปี 2563 ทุกกลุ่มธุรกิจจะดำเนินกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิ

LEADERSHIP AND
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้นำ และทรัพยากรบุคคล

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาผู้นำและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโอกาสและความท้าทาย ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เป้าหมายปี 2563 ทุกกลุ่มธุรกิจจะพัฒนาผู้นำและพนักงาน ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน

EDUCATION

การศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์คำนึงถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนา ทักษะที่จำเป็น โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น" อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมและประเทศ
huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort