TOP
TOP

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคมให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการส่งเสริมสังคมให้มีความแข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การส่งเสริมการมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล การศึกษา เทคโนโลยี เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการต่อเนื่องในการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสรรหานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความผูกพันร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมของเครือฯพร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้มีความยั่งยืน และสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

SOCIAL IMPACT

คุณค่าทางสังคม

จากผลการสำรวจความคืบหน้าของ SDGs โดย UNESCAP ในปี 2562 พบว่าแนวโน้มของการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ SDG 4 และการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ หรือ SDG 8 ในโซน Asia Pacific ยังคงล่าช้ากว่าความคาดหวังอยู่มาก ซึ่งการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือเป็นความท้าทายหลักของสากล และประเทศต่างๆ

HEALTH & WELL-BEING

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ในปัจจุบันประเด็นด้านสุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นปัญหาหลักที่องค์กรนานาชาติให้ความสนใจ และเสาะหาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มบริษัทในเครือฯมีฐานการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำให้การบริหารจัดการและการสร้างความผูกผันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในความท้าทายของเครือฯ

INNOVATION

การบริหารจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจยุค 4.0 จากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ ๆ ทำให้เครือฯปรับตัวตามทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เครือฯจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมแบบปิด และนวัตกรรมแบบเปิด
huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort
yildirim escort
beylikduzu escort mature porno
gulus estetigi
British Shorthair Cat
kartal escort
antalya escort