TOP

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้สังคมมีความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการสร้างสังคมให้มีความแข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การส่งเสริมการมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล การศึกษา เทคโนโลยี เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการต่อเนื่องในการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสรรหานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความผูกพันร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมของเครือฯ พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้มีความยั่งยืน

SOCIAL IMPACT

คุณค่าทางสังคม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงบทบาทในการร่วมสร้างคุณค่าทางสังคม โดยผสานขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทในเครือฯ เข้ากับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป้าหมายปี 2563 ทุกกลุ่มธุรกิจจะร่วมกันส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

HEALTH
& WELL-BEING

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้คนในสังคม โดยใช้ศักยภาพ และทรัพยากรของเครือฯ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาวะ การช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญกับการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการรับฟังและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

INNOVATION

การบริหารจัดการนวัตกรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์คำนึงถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนา ทักษะที่จำเป็น โดยมีเป้าหมายในการ"สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น"อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมและประเทศ
huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort
yildirim escort