"เครือเจริญโภคภัณฑ์จะสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่ทำธุรกิจร่วมกันและสังคมโดยรวม นำค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ใช้ในทุกกิจการที่เราดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นกับมาตรฐานของความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลระดับสูง พร้อมทั้งตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วม และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม"

รายงานการกำกับดูแลกิจการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

2020

2019

2018

หลักการบรรษัทภิบาล

หลักการบรรษัทภิบาลทั้ง 11 ประการเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในแต่ละบริษัทมีหน้าที่นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ทำให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทำให้ เครือฯ มาถึงจุดนี้ได้และจะช่วยให้ เครือฯ ยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ได้ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อมๆ กัน

 1. ขณะที่ความเชื่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นความแข็งแกร่งเพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน แต่เครือฯ จำเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัด

กิจการแต่ละแห่งของเครือฯ มีคณะกรรมการบริษัทแยกจากกัน กรรมการบริษัทบางท่านอาจอยู่ในหลายคณะกรรมการพร้อมกันและบางครั้งต้องรับผิดชอบงานทั้งในส่วนของเครือฯ และของบริษัทจดทะเบียนด้วย เครือฯ เชื่อว่าความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เครือฯ ได้ช่วยสร้างพลังร่วมที่ต่างจากคนอื่นนำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า อย่างไรก็ดีเครือฯ ตระหนักดีถึงความซับซ้อนซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้นเครือฯ จึงต้องพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครือฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั้งปวงที่อาจถูกนำมาบังคับใช้เมื่อใดก็ได้ ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ยังคงความกล้าตัดสินใจซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้

คณะกรรมการบริษัทควรควบคุมดูแลและประเมินกรอบกฎเกณฑ์ด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเครือฯ ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติอย่างทุกวันนี้ได้ เพราะเครือฯ มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่กล้าบุกเบิกและ ริเริ่มทำสิ่งใหม่ด้วยเหตุนี้เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนโดยให้ความสำคัญสูงสุดแก่ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

 1. คณะกรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัดสินใจในสิ่งที่ จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัททุกชุดกำหนดวาระการทำงานของตน เสนอทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โครงสร้างที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการที่เสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าเครือฯ ยังคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้และสามารถวัดผลสำเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้นได้

 1. กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำเสนอมุมมองที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อนำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ และพร้อมที่จะท้าทายในการหารืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ด้วยดี

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะตัวในคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าคณะกรรมการบริษัท แต่ละชุดจะมีวิธีการทำงานภายในกลุ่มแตกต่างกันออกไป แต่เครือฯ คาดหวังให้กรรมการบริษัทของเครือฯ ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ

 1. สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาวของคณะกรรมการ คือการที่กรรมการบริษัทมีมุมมองที่ทันสมัยและรอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทของเครือฯ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรมมีความรู้รอบด้าน ตลอดจนทราบพัฒนาการภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทที่สำคัญ กรรมการบริษัทยังต้องมีข้อมูลและสามารถหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุ มีผล โดยใช้ความรู้ความสามารถวิจารณญาณและประสบการณ์ร่วมกันของกรรมการบริษัททั้งหมด

เครือฯ ตระหนักดีว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับโครงสร้างผู้นำและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เครือฯ เพียงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบที่สมดุลพร้อมทั้งมีความหลากหลายด้าน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ตลอดจนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลงานทั้งในระดับบุคคล บริษัทและ คณะกรรมการบริษัทอย่างถี่ถ้วนและโปร่งใส

การทำงานของทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัททั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องกำหนด ควบคุมดูแล และในกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยกรอบกฎเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนที่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดและบังคับใช้แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ ผู้บริหารที่ชัดเจน รวมทั้งเทียบเคียงและประเมินผลงานทั้งเป็นรายบุคคลและในฐานะคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ในกรณีบริษัทจดทะเบียนยังต้องเปิดเผยเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ทีมงานผู้บริหารของบริษัทยังคงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบตอบสนองต่อความคาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชั้นนำในปัจจุบัน

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเปิดเผย มีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง

บรรษัทภิบาลที่ดีนั้นต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระทำตามกฎและข้อกำหนดควบคุมหากแต่จำเป็นต้องเคารพ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเครือฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ใส่ใจติดตามการดำเนินธุรกิจที่ดีของเครือฯ อย่างเหมาะสม เครือฯ มุ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้และส่วนหนึ่งของการวัดผลสำเร็จของเครือฯ คือการประเมินประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียด้วย

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจดทะเบียน ของเครือฯ ได้ใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าถึงผู้บริหารตามความเหมาะสมตลอดจนรับทราบผลการดำเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยการประเมินสถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน สมดุลและครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินตลอดจนการจัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ

 1. ความน่าเชื่อถือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ คือหัวใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

นับแต่วันแรกเครือฯ ให้คำจำกัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันเครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ รักษามาตรฐานจริยธรรมในทุกสิ่งที่ทำซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์และการทำธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้าและลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้สำหรับพนักงานทั่วโลกเพื่อให้พนักงานทุกคนของเราประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันคือคุณธรรมและความซื่อสัตย์

  จรรยาบรรณธุรกิจมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
 • แนวปฏิบัติของการประพฤติตนของกรรมการและบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นโดยง่าย
 • คำแนะนำวิธีการหาข้อมูลและ/หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติม

INTEGRITY

QUALITY

PEOPLE

ASSETS

คุณธรรม

คุณภาพ

บุคลากร

สินทรัพย์

诚信

质量

员工

资产

ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ

အရည်အသွေး

လူပုဂ္ဂိုလ်များ

ပိုင်ဆို

TÍNH LIÊM CHÍNH

CHẤT LƯỢNG

CON NGƯỜI

TÀI SẢN

គុណធម៌

គុណភាព

ប្រជាពលរដ្ឋ

ទ្រព្យសម្បត្តិ

INTEGRITI

KUALITI

INSAN

ASET

স ততা

গুণ / মান

কর্মী

স স ম্পদ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ กำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ให้กับกรรมการและบุคลากร โดยใช้ควบคู่กับจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คู่ค้าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี คือบรรทัดฐานในการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปภายในเครือฯ

กรอบการกำกับดูแลกิจการ
ตามหลักการบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ 11 ข้อของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น กรอบการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ จะเป็นกลไกในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเครือเจริญโภคภัณฑ์

  วัฒนธรรมองค์กร
 • เกณฑ์กำหนดการปฏิบัติตนเพื่อการเป็นบุคลากรที่ดีและการดำเนินงานที่ยั่งยืน
 • รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้ ให้มีระบบที่สามารถสร้างความผูกพันร่วมกันระหว่างบุคลากร
  การกำกับดูแลความเสี่ยง
 • แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
 • ติดตามดูแลองค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ และการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 • ส่งเสริมการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  คณะกรรมการกำกับดูแล
 • กำหนดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของกรอบการบริหารความเสี่ยง
 • จัดให้มีระบบของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจและเขตประเทศ และมีการปรับปรุงระบบให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ
  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องและทันต่อเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระยะยาว (เช่น ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า หุ้นส่วน ชุมชน)

การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เครือฯ ได้มีการบรรจุหลักสูตรด้านจริยธรรมและระเบียบปฏิบัติ(รวมจรรยาบรรณธุรกิจ) ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีจริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและระเบียบการปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมผู้บริหารทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แนวทางการสื่อสารของพนักงาน

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีช่องทางสำหรับพนักงานในการสื่อสารข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ ด้วยเจตนาสุจริตกับผู้บริหาร หัวหน้างานโดยตรง หน่วยงานทรัพยากรบุคล หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ และพนักงานจะไม่ถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง

TOP
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort