เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

โดยสามารถแบ่งประเภท ธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจย่อย
ปัจจุบัน มีการลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่เรายึดมั่น

เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ
ก่อนอื่นควรคำนึงถึงการทำประโยชน์
แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์
ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย
นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโส

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ่านหลักการความยั่งยืน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

นับเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลกและเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนำความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน สร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ได้ต้องมีรากแก้วที่มั่นคงเช่นเดียวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการบริหารธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

สามประโยชน์

ไม่มีองค์กรธุรกิจใดในโลกที่เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรงได้โดยลำพังหากแต่ต้องมีความเข้มแข็ง ของประชาชนสังคม และประเทศชาติเคียงข้าง ด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สามารถนำพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก"3ประโยชน์" ตั้งเเต่อดีต ถึงปัจจุบัน ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไป ลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ ที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งเครือฯ ได้ปลูกฝังแนวคิดค่านิยมนี้มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ธุรกิจสู่การกระทำที่มุ่งหวังให้ประเทศที่ได้ลงทุน เกิดประโยชน์และธุรกิจเติบโตก้าวหน้า

ทำเร็วและมีคุณภาพ

การดำเนินธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน คือ ‘ทำเร็ว’ และ‘มีคุณภาพ’ เพื่อให้ธุรกิจก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมผู้บริโภค เเละกฎระเบียบการค้าต่างๆ เครือฯ จึงต้องคิดเร็ว ทำเร็ว และทำอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ทุกคนในองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติ

ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการลงทุนใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ มีบริษัทในเครือมากกว่า 200บริษัท เเละมีพนักงานทั้งหมดกว่า 300,000 คนโดยเครือฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้รวดเร็วลดขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ‘การทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย’จึงเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญของทุกคนในองค์กรที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเทคโนโลยี เเละพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดความยั่งยืนได้คือ ‘การยอมรับการเปลี่ยนแปลง’ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้เครือฯเกิดการปรับตัวพยายามค้นคว้า ศึกษา วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่งทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคเเละประเทศชาติ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

บนวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจ ทั้งแนวคิด วิธีการกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงทำงานด้วยความพร้อมที่จะ ‘สร้างสรรค์สิ่งใหม่’ที่ดีกว่า ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ คือเป้าหมายที่ทุกองค์กรในเครือฯ กำลังมุ่งมั่นขับเคลื่อนและแน่นอนว่า ผลสุดท้ายย่อมนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคนั่นเอง

คุณธรรม และความซื่อสัตย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินกิจการมายาวนานเกือบศตวรรษด้วยยึดมั่นในหลักการของความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันที่ธุรกิจเครือฯ แตกแขนงไปมากมาย ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมยังคงเป็นเสาหลักขององค์กร เราคำนึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจการค้าที่มุ่งหวังผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่อาจดำรงยืนนาน และไม่อาจได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งจากคู่ค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในภาคสังคม ดังนั้น ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าเพียง 1 ชิ้น หรือจำหน่ายสินค้าเป็นร้อยๆ ตัน เราก็ต้องตั้งมั่นบนหลักการของ‘คุณธรรมและความซื่อสัตย์’

วิสัยทัศน์

“เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน”

คำถามที่พบบ่อย

โปรดเลือกหัวข้อที่คุณสนใจเพื่อเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มบริษัทหรือบริษัทเดียว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) คือ กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหลายๆ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายภายใต้เครือ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คือ บริษัทแม่ หรือบริษัทหลักซึ่งถือหุ้นในบริษัทลูกต่างๆ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างไร ทำไมถึงมีความหลากหลาย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น เกษตรกรรม ไปจนถึงอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆ เช่น e-commerce และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากการทำธุรกิจที่หลากหลายทำให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ใช้ความหลากหลายของธุรกิจมามาผนึกกำลัง และผสานประโยชน์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีมูลค่าที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) (CPF) เป็นบริษัทหลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือไม่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) (CPF) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินกิจการครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด และเป็นหนึ่งในหลายบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีการขยายธุรกิจไปทั่วโลก

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นจริง
TOP
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort