เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ชู "5RS" ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก หวังร่วมสร้างสังคม No Plastic สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งเป้า 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้อง “นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้”

3 ธันวาคม 2561

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ชู "5RS" ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก หวังร่วมสร้างสังคม No Plastic สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งเป้า 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้อง “นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่  และย่อยสลายได้”  ภายในปี 2568
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯ ในการนี้จึงประกาศนโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย(Waste) ทั้งจากกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนขึ้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “5Rs” ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้บริโภคลดการก่อให้เกิดของเสีย หรือ Re-educate การลดการใช้พลาสติก หรือ Reduce การรีไซเคิลพลาสติก หรือ Recycle การใช้วัสดุทดแทน หรือ Replace และการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม หรือ Reinvent  โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทยต้องมีเป้าหมายร่วมกันในพ.ศ. 2568 คือ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้จะต้อง “นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่  และย่อยสลายได้”  
 การกำหนดนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเครือฯได้ดำเนินการผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “5RS”  โดยมีแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ 1. สร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาขยะพลาสติกและสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริโภค โดยการแยกขยะ การรีไซเคิล(Recycle) การลดใช้ถุงพลาสติก(Reduce) และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (Replace) เป็นต้น
 2. สนับสนุนนโยบายและมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก 3. ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  100% หรือสามารถย่อยสลายได้
 4. เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีปัญหาหรือไม่จำเป็น ครอบคลุมถึงการออกแบบใหม่ การค้นคว้าวิจัย และการใช้นวัตกรรม(Reinvent)โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
5. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 6. ต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดที่ใช้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ให้คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องมาก่อนเสมอ
7. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลาสติกอย่างครบวงจร 8. ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนในการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการย่อยสลายพลาสติก และ 9.รายงานข้อมูลประจำปีต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามพันธกิจ
ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน โดยเร็วๆ นี้จะมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียตามมาอีกด้วย
                                                                                                                                                                                                                  -###-

 

adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort