เครือซีพี จับมือ อบก. ประกาศความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืน

28 มกราคม 2563

เครือซีพี จับมือ อบก.ประกาศความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืน ชี้เป็นวาระสำคัญของโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของโลก ด้านเครือซีพีรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนโครงการ “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เครือฯ ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)วันที่​ 28 มกราคม 2563 : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ อบก. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนปลูกต้นไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการ“We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ ร่วมในพิธีฯ เพื่อแสดงพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูก เพื่อโลกยั่งยืน”โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)(อบก.)ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนดร.ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และนางพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังมีการมอบทุนแก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการ “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ในโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น We Growนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมาก อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 - 25% ภายในปี 2573 และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนต้องร่วมมือกัน และในความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเครือซีพีเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ การขับเคลื่อนของเครือซีพีจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะผลักดันในภาคธุรกิจเอกชนสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนของทุกคนบนโลกของเรานายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญของโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของประชาคมโลก ซึ่งเครือซีพีในฐานะภาคธุรกิจเอกชนที่ให้ความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนเครือฯ เป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการประกาศขับเคลื่อนโครงการ “We Grow....ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้มีการปลูกไม้ยืนต้นในหน่วยงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้พันธมิตรและภาคีเครือข่ายชุมชนต่างๆ ร่วมกันปลูกเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลก โดยมีการจัดทำกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ ที่อยู่ทั่วโลก และจะมีการแบ่งปันแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้กลุ่มธุรกิจในเครือฯ นำไปขยายผลซึ่งจะทำให้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ เป็นองค์กร Carbon Neutral ได้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ
ด้านคุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะให้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน ในส่วนของกลุ่มพืชครบวงจรของเราถนัดเรื่องของต้นไม้โดยตรงอยู่แล้ว จึงได้ต่อยอดในเรื่องของสายพันธุ์ กล้าไม้ที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำในส่วนของการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจภายในเครือ อีกทั้งในสัดส่วนของพื้นที่ว่างเราจะมีการช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดในการจ้างปลูก คอยอำนวยความสำนวกให้กับกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ด้วยตนเองได้อ.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะคณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรามีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องในสามเรื่อง คือ นวัตกรรม การจัดการ และการเกษตร เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดและนำต้นไม้ไปแปรรูป ทั้งไม้ยืนต้นหรือไม้เศรษฐกิจนำไปสู่การเกษตรที่ครบวงจรและส่งงเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ อีกทั้งได้มีการเริ่มชักชวนคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาเป็นพลังสำคัญในการรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้นคุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทด้านอาหาร ดังนั้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราตระหนักและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน อย่างเช่น การฟื้นฟูป่าชายเลย การปลูกป่า และการดูแลต้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการจัดการอย่างมีระบบในทุกกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตจนถึงการย่อยสลาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีอย่างยั่งยืนคุณวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทของเราได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการรณรงค์ให้พนักงาน คู่ค้า รวมทั้งเกษตรกรให้ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น เพื่อให้เกิดการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนในบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของเรา อีกทั้งสอดรับกับเป้าหมายเครือและพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันคุณวิรัติ วงศ์พรภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย MAKRO 4.0 กล่าวว่า สยามแม็คโครมีเป้าหมายหลักช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมคนรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยคำนึงให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือ โดยสยามแม็คโครมีพื้นที่ว่างเพียงพอให้พนักงานภายในบริษัทได้ปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี เพิ่มออกซิเจน และลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้นำแอพพลิเคชั่น We Grow ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกลุ่มทรู บริษัทในเครือฯ มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ในโครงการ We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องปลูกต้นไม้ และช่วยคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการปลูกต้นไม้ทั้งนี้ เครือซีพียังได้สนับสนุนงบประมาณแก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการคำนวณมูลค่าของเนื้อไม้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทย
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort