เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมืออิโตชู บริษัทการค้าชั้นนำจากญี่ปุ่น ร่วมทุนฝ่ายละ 50:50 ใน ซิติก ลิมิเต็ด กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน ด้วยเงินลงทุนเกือบ 350,000 ล้านบาท เสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชีย ตั้งเป้าหมายผนึกกำลังขยายธุรกิจ

20 มกราคม 2558
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชู คอร์ปอเรชั่น บริษัทการค้าชั้นนาของประเทศญี่ปุ่นได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ซิติก ลิมิเต็ด จากัด (CITIC Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่และทาธุรกิจหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของจีนและถือเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (ดัชนีฮั่งเส็ง) จึงนับเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัทชั้นนา ของเอเชียได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น และจีน โดยมีเป้าหมายที่จะผนึกกาลังเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุน ทั้งในเอเชียและทั่วโลก ซึ่งจะเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชียให้โดดเด่นบนเวทีโลก โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นการร่วมทุนนี้จะช่วยขยายโอกาสธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร การค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศ และอื่น ๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการค้า และส่งเสริมการลงทุนในไทยและทั่วภูมิภาค

"เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่เข้าไปลงทุนในจีนตั้งแต่ปี 2522 หลังจากที่จีนได้เริ่มเปิดประเทศ วันนี้ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายที่สุดแห่งของจีน" นายธนินท์ กล่าว

การร่วมลงทุนระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชู ในครั้งนี้ได้ตกลงให้บริษัท เจียไต๋ ไบรท์ อินเวสต์เม้นท์ จากัด หรือ ซีที ไบรท์ (CT Bright) ซึ่งเป็นบริษัทที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูเป็นเจ้าของร่วมกันในสัดส่วน 50:50 เข้าไปลงทุนในซิติก ลิมิเต็ด รวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 343,000 ล้านบาทโดยร่วมกันลงทุนฝ่ายละประมาณ 171,500 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนประกอบด้วย 2 ธุรกรรม ได้แก่ ธุรกรรมแรก ซีที ไบรท์จะซื้อหุ้นซิติก ลิมิเต็ด จานวน 2,490,332,363 หุ้น คิดเป็น 10%ของหุ้นซิติก ลิมิเต็ด มีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท และหุ้นดังกล่าวถือครองโดย ซิติก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีน ปัจจุบันถือครองหุ้นจานวน 78%ในซิติก ลิมิเต็ด ส่วนธุรกรรมที่ 2 เป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ซึ่งซิติก ลิมิเต็ด จะออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจานวน 3,327,721,000 หุ้นแก่ซีที ไบรท์ คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 194,000 ล้านบาท

ทั้งสองธุรกรรมนี้มีราคาซื้อขายตกลงกันอยู่ที่ 13.80 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น หรือ ประมาณ 58 บาทต่อหุ้น การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการออกหุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นอิสระรายย่อยของซิติก ลิมิเต็ด ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อการดาเนินการทั้งสองธุรกรรมเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ซีที ไบรท์ เป็นผู้ถือหุ้นในซิติก ลิมิเต็ดคิดเป็นสัดส่วน 20% ของหุ้นซิติก ลิมิเต็ดทั้งหมด

นายฉาง เจิ้นหมิง (Chang Zhenming) ประธานกรรมการ บริษัท ซิติก ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า ซิติก ลิมิเต็ด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะนอกจากจะทาให้ ซิติก ลิมิเต็ด มีผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย และสามารถระดมเงินจากการเพิ่มทุนได้อีกประมาณ 46,000 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 194,000 ล้านบาท ซึ่งจะนาไปพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ของซิติก ลิมิเต็ด รวมทั้งลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของจีน ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชูเป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกที่จะช่วยเสริมศักยภาพและต่อยอดทางธุรกิจให้ซิติก ลิมิเต็ด การลงทุนในครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปบริษัทซึ่งได้เริ่มต้น เมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้เปลี่ยนจาก ซิติก แปซิฟิก มาเป็น ซิติก ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน นายฉาง เจิ้นหมิง กล่าว

นายมาซาฮีโร่ โอกาฟูจิ (Masahiro Okafuji) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า อิโตชูพยายามมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในจีนและเอเชีย ด้วยเหตุนี้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซิติก ซึ่งต่างเป็นบริษัทชั้นนาของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการร่วมทุนนี้จะเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น จีน ไทยและประเทศในเอเชีย "อิโตชูเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะความทุ่มเทและอุทิศตนของผู้บริหาร ในรุ่นก่อน ๆ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นผลของความพยายามในการสร้างธุรกิจของเราในจีนมาตั้งแต่ได้รับ การยกย่องจากรัฐบาลจีนให้เป็น บริษัทการค้าที่เป็นมิตร (Friendly trading house) เมื่อปี 2515" นายมาซาฮีโร่ กล่าว ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูนั้นถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในจีนนับตั้งแต่จีนเปิดประเทศ และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อปี 2554 อิโตชู ได้ลงทุนมูลค่า 3,300 ล้านบาทในธุรกิจการจัดการทรัพย์สินในฮ่องกงของ ซิติก กรุ๊ป และยังได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือเชิงธุรกิจกันอีกด้วย และเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูได้ลงนาม ความร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนไปทั่วโลก

นายธนินท์ กล่าวสรุปว่า "ความร่วมมือกันระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ อิโตชูและซิติก ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสาคัญของภาคธุรกิจในเอเชีย เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโตสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะการผนึกกาลังโดยอาศัยจุดแข็ง เครือข่าย และทรัพยากรร่วมกันของทั้งสามกลุ่มธุรกิจซึ่งต่างเป็นผู้นำในตลาดโลก จะก่อให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจที่หลากหลายประเภท และขยายธุรกิจไปในนานาประเทศมากขึ้นทั้งในเอเชียและทั่วโลก"
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort