ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

บทนำ
ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านเข้าใจและยอมรับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ในการใช้งานเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลาและให้มีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านใช้งานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การคัดกรองข้อร้องเรียน
เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิหรือแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจคัดกรองข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ออกจากการพิจารณา

การให้ข้อมูล
ระหว่างขั้นตอนการสร้างรายงานหรือแจ้งเบาะแส ระบบจะมีการขอข้อมูลจากท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ โดยท่านจะต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือหลอกว่าเป็นบุคคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านเอง หรือทำให้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือบุคคลที่สามเกิดความเข้าใจผิด หรือจงใจดูหมิ่น หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงในระหว่างกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

การรักษาความปลอดภัย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ด้วยมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่มีหน้าที่รับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากจารกรรมข้อมูล การติดไวรัส สปายแวร์ หรือซอฟท์แวร์ไม่พึงประสงค์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่มีความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากใช้บริการอินเตอร์เน็ทหรือวิธีการใดๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น
เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือความดูแลของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน การเชื่อมต่อดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงซึ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายองค์กร ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ ลัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ถือว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิในการในการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้งานเว็บไซต์ การตีความและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย