วัตถุประสงค์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้สามารถร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิหรือแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกคัดกรองในเบื้องต้นและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนจนได้ข้อเท็จจริงต่อไป โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของข้อร้องเรียนทางอีเมล์ที่ผู้ร้องเรียนได้ระบุไว้

ช่องทางนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ท่านสามารถร้องเรียนไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ เพื่อให้ดำเนินการได้โดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ