ส่งเสริมการศึกษาเด็กออทิสติก

20 December 2022

ส่งเสริมการศึกษาเด็กออทิสติก Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. (North Area) Hohhot City "ช่วยเหลือเด็กออทิสติกโดยจัดตั้งกองทุน Chia Tai Charity Grants แก้ปัญหาด้านศึกษาและเสริมสร้างภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้นต่อเด็กออทิสติก ครอบคลุมทั้งหมด 3 หมู่บ้าน มากกว่า 300 คน"

ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก Aijiabei Xinger Help Center for the Disabled เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีนักเรียนเป็นเด็กออทิสติกกว่า 50 คน ครอบครัวของเด็กค่อนข้างยากจน ขาดแคลนค่าเล่าเรียนและขาด ภาวะโภชนาการที่ดี การดำเนินงานของศูนย์จำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินทุนเพื่อการศึกษาทุกปีเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้นต่อเด็กออทิสติก โดยจัดตั้งกองทุน Chia Tai Charity Grants เพื่อช่วยเหลือนักเรียนออทิสติกจากครอบครัวที่ยากจนเพื่อสำเร็จการศึกษา อีกทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยปรับปรุงปัญหาด้านอาหารและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตจากการดำเนินโครงการ ได้ช่วยเหลือนักเรียนออทิสติกจากครอบครัวที่ยากจนให้สำเร็จการศึกษา 13 คน อีกทั้งดำเนินกิจกรรมบรรเทาปรับปรุงปัญหาด้านอาหารและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต ตามเป้าหมายเป็นเวลา 7 ปี ครอบคลุมทั้งหมด 3 หมู่บ้าน มากกว่า 300 คน/ครั้ง ได้ช่วยเหลือสำนักงานบรรเทาความยากจนอย่างแข็งขันในการดำเนินกิจกรรมและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและได้รับรางวัล "แผนห้าปีที่ 13" การบรรเทาความยากจนในอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำ

20221219-205052-1.png

20221219-205052-2.png