เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน

20 December 2022

เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. (North Area) "ส่งเสริมเรื่องการศึกษา เพื่อนักศึกษาที่มีความมุ่งปรารถนาจะก้าวสู่อาชีพอุตสาหการเกษตรยุคใหม่ ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพกว่า 200 คนที่ได้งานและตำแหน่งต่างๆ ที่ตรงความรู้ความสามารถ"

ด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการปลูกและผลิตที่ก้าวล้ำนำสมัยอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาคการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบออกมามักไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที อันเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือตำแหน่งงานของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบัน จึงมีแนวทางจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความปรารถนาที่จะก้าวสู่อาชีพอุตสาหการเกษตรยุคใหม่ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูง สามารถประกอบอาชีพได้ทันที โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรกานซู่ จัดตั้งกองทุนเพื่อสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน แต่ผลการเรียนดีเยี่ยม และสนใจในอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การฝึกงานในสถานที่จริง รับมือกับสถานการณ์จริง เช่นการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จากการดำเนินโครงการ มีนักศึกษาวิทยาลัยกว่า 800 คน สำเร็จการศึกษา นักศึกษากว่า 200 คนได้งานและตำแหน่งต่างๆ ที่ตรงความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทีมงานมืออาชีพด้านธุรกิจการเพาะพันธุ์และอาหารสัตว์ สร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและการวิจัยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ส่งผลดีถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

20221219-204941-1.png

20221219-204941-2.png