รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G

08 December 2022

ศูนย์การเรียนรู้ 5G เพื่อ รร.และชุมชน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะไอซีทีให้กับครู นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทยพม่า พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ต่อยอดเพิ่มรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี”

ชุมชนและโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน ตั้งอยู่เขตชายแดนไทย เมียนมาร์ ติดต่อสื่อสาร ลำบาก เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ชาวบ้าน และชุมชน มีฐานะยากจน และมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะอยู่ติดชายแดน นักเรียนขาดโอกาสและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ส่วนใหญ่ จบ ม. 3 จะต่อสายอาชีพและช่วยพ่อแม่ทำงาน ทรูจึงดำเนินการสำรวจชุมชนและโรงเรียนวางแผนการดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ติดตั้งอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ ICT Talent ประจำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ อบรมการครู และนักเรียน ใช้สื่อและอุปกรณ์ บูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้เกิดประโยชน์กับ ครู 100% (14 คน) สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ แก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่สอนไม่ตรงรายวิชา โดยใช้สื่อจากเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญา และอุปกรณ์เสริมการสอนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สนุกกับการเรียนและมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้น ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ Social Media ในการจำหน่าย สินค้าออนไลน์ สร้างรายได้ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรม