รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : CP ALL CONNEXT ED

08 December 2022

ลด เสริม สร้าง สู้เส้นทางการเรียนรู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านการศึกษานอกห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพตาม ความถนัดของผู้เรียนได้อย่างทัดเทียมแม้ในพื้นที่ห่างไกล เกิดหลักสูตรท้องถิ่น สู่ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย”

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาท และส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งกลไกสำคัญที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้อง เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง และทัดเทียมกัน โดยมุ้งเน้นการจัดการศึกษาที่สร้างนวัตกรรม สามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงและจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตามความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมด้านงบประมาณแก่โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และความยั่งยืน 3 มิติ อันได้แค่ 1. แนวคิดเชิงผู้ประกอบการ 2. พัฒนาโครงการเป็นฐานการเรียนรู้ต่อยอดสู่หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 3. ยกระดับโครงการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสทางเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ พร้อมด้วยการตรวจติดตาม ประเมินผล และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การให้คำแนะนำเชิงเทคนิคเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน Best Practice และต่อยอดเป็นโรงเรียน ต้นแบบ (School Model) ก่อนยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Community Center)

ทำให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมีเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างหลักสูตรท้องถิ่น ที่ตอบสนองการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความต้องการของตลาด และเกิดศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถดึงดูด สร้างความน่าสนใจให้แก่คนทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น