การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ

18 May 2022

เป็นการอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการบูรณาการกระบวนการทำงานของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน