มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

18 May 2022

เป็นการอบรมเพื่อให้ทราบถึงแนวทางควบคุมภายใน ป้องกันการละเมิดกฎหมาย ซึ่งอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทและเครือฯ และสามารถนำแนวทางที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน