จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง

18 May 2022

เป็นการเรียนรู้แบบ Micro E-Learning เพื่อให้ผู้บริหารระดับจัดการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทราบบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารระดับจัดการที่มีจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีทั่วทั้งเครือ