ปั่นรักษ์ ปันชีวิต

8 กรกฎาคม 2562

ชมรมจักรยาน Stronger CP Crop ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีริขันธุ์ สร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กับชาวประมงชายฝั่ง


ผลลัพธ์ : สร้างอาชีพให้ชาวประมงชายฝั่ง และรักษาระบบนิเวศ ให้กับท้องทะเล