พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

8 กรกฎาคม 2562

ทรูฯ พัฒนาแอพพลิเคชั่นTrue Autistic Series เพื่อพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งกายภาพและสติปัญญา นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จนสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองได้


ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี2014 มีเด็กออ
ทิสติกร่วมโครงการกว่า 3,000คนได้รับการจ้างงานจากทรู 124 คน