สนับสนุนอาชีพผู้พิการ ด้านการเกษตร

8 กรกฎาคม 2562

ทรูฯ สนับสนุนการฝึกอาชีพและทักษะการเกษตร ให้ผู้พิการสามารถ พึ่งพา ตนเองอยู่ในภูมิลำเนาได้

ผลลัพธ์ : ผู้พิการมีรายได้ จากการ ปลูกเห็ด เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาสู่การก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม