คุณค่าทางสังคม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงบทบาทในการร่วมสร้างคุณค่าทางสังคม โดยผสานขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทในเครือฯ เข้ากับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายปี 2563

ทุกกลุ่มธุรกิจจะร่วมกันส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบางจำนวน 100,000 ราย

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศชาติและประชาชนในสังคม โดยยึดปณิธาน 3 ประโยชน์และแนวคิดที่ว่า "การช่วยคนยากจน ไม่ใช่การบริจาค แต่ต้องให้อาชีพ" จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในสังคม โดยมุ่งเน้นกลุ่มดังต่อไปนี้

  • เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย โดยสร้างความมั่นคงทางอาชีพที่เอื้อต่อการมีรายได้ที่สม่ำเสมอ การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน การนำความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรผ่านโครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างต่อเนื่อง
  • กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา บุคคลออทิสติก เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพ โดยเป็นการผสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม และพนักงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วยการร่วมสำรวจปัญหาหรือความต้องการสู่การดำเนินโครงการกิจกรรม รวมถึงการติดตามผล
  • ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพและร่วมพัฒนาคุณภาพงานงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน และสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้คนในสังคม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของเครือฯ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่ง เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะ การช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้าหมายปี 2563

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวทางดังนี้

  • พัฒนาเมนูอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกถึงความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค และใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางโภชนาการเฉพาะของแต่ละประเทศสำหรับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  • สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และนำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ล็อตการผลิต ที่ตั้งของฟาร์มและโรงงาน รวมถึงการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนของฟาร์มและโรงงาน
  • ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของพนักงานและผู้คนในวงกว้าง โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของบริษัทในเครือฯ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับบริการสุขภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

การศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์คำนึงถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็น โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น" อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมและประเทศ

เป้าหมายปี 2563

สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 4,350,000 คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน โดยการทำงานเป็นภาคีกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยมีความมุ่งมั่นในด้านต่อไปนี้

  • สนับสนุนการเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  • สนับสนุนการเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
  • การเพิ่มทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการทำงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการเปิดรับบุคคลภายนอกให้มาฝึกงานหรือดูงาน

การบริหารจัดการนวัตกรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นบริหารจัดการนวัตกรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และยังเป็นการผลักดันแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศอีกด้วย

เป้าหมายปี 2563

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านงานประกวดด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับเครือฯ และระดับกลุ่มธุรกิจ เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมในรูปแบบสินค้า บริการ กระบวนการ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

บริษัทในเครือฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา ดำเนินงานโดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ภายใต้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) ด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัย (Breakthrough Innovation) และมุ่งมั่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับค่านิยมของเครือฯ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovativeness) ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เครือฯ ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาต่อยอดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางสังคม และร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศอย่างต่อเนื่อง

TOP