"เครือฯ ขอให้คำมั่นสัญญาที่จะยึดมั่นดำเนินการ
ต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยรวม"

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

หลักการบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณ

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน จรรยาบรรณสาหรับคู่ค้าธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน